اخبار

رنگ آمیزی ضد آب دربهای حمام و دستشویی

بسمه تعالی

به اطلاع ساکنین و مالکین محترم ساختمان گل نرگس ازگل می رساند در تاریخ 96/12/21 و 96/12/22 از طرف تعاونی مسکن یک نفر نقاش جهت رنگ آمیزی ضد آب دربهای حمام و دستشویی در ساختمان ازگل حضور دارند. لذا تقاضا می شود در تاریخ های فوق در واحد خود حضور داشته باشند.