اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 1397

بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی مسکن والفجر غدیر دعوت می‌شود برابر اطلاعیه و آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول و مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول برابر چاپ در روزنامه ابرار به تاریخ چاپ 97/11/06 که به پیوست می‌باشد در تاریخ 97/11/29 راس ساعت 14:00واقع در تالار میثاق به آدرس تهران، آجودانیه، خیابان سباری، انتهای خیابان سیزدهم شرقیحضور بهم رسانید.