اخبار

اطلاعيه

آگهي مزايده محدود
شركت تعاوني مسكن والفجر غدير به شماره ثبت ١٢٠٠٨١ در نظر دارد تعداد ١٨ قطعه پاركينگ و ٣ قطعه انباري مازاد از طريق مزايده محدود به فروش برساند متقاضيان ميتوانند از تاريخ ١٤٠٠/٠١/١٥ به مدت ١٠ روز كاري براي بازديد و دريافت اسناد و مدارك مزايده ، كسب اطلاعات از شرايط مزايده به دفتر مركزي شركت تعاوني به آدرس تهران – انتهاي بزرگراه ارتش شرق -كوي لاله – روبه روي بازارچه تره بار شهرداري -پلاك ٧ طبقه ٢ واحد ٥ مراجعه و پيشنهادات قيمت خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ ١٤٠٠/٠٢/٠٥ به دفتر مزايده گزار تحويل و رسيد دريافت نمايند.