اخبار

اطلاعیه در خصوص مالکین محترم پروژه گل نرگس ازگل

قابل توجه مالکین محترم پروژه گل نرگس ازگل

احترما اعلام می گردد در راستای پیگیری امور مربوط به پروژه گل نرگس علیرغم برخی مسائل و مشکلات بوجود آمده توسط تعداد اندکی از مالکین و ساکنین در پروژه مذکور.

تائیدیه های لازم شامل ( فضای سبز – استاندارد های تجهیزات و آتش نشانی و ….) از مبادی ذیربط اخذ گردیده و اخذ پایانکار در حال طی مراحل قانونی بعدی می باشد لذا از کلیه مالکین محترم تقاضا می گردد از هرگونه تغییر در واحد مربوطه و منصوبات ساختمان و استفاده برخلاف مقررات ، قوانین و ضوابط شهرداری از مشاعات لابی جدا خودداری بعمل آید و ممنوع می باشد.