اخبار

اطلاعیه

به آگاهی مالکین محترم برج گل نرگس میرساند

شماره هایی که در سر درب ورودی واحد و انباری و پارکینگ توسط این شرکت تعاونی نصب میگردد مربوط به شماره ثبت اسناد ملکی هر واحد میباشد.