اخبار

به اطلاع می رساند آخرین مهلت تحویل پیشنهادات مزايده پارکینگها ، انباریها و تحویل پاکتهای الف و ب به دفتر تعاونی تا پایان وقت اداری مورخ 1400/02/05می باشد.