اخبار

هزینه های انجام گرفته برج های گل نرگس ازگل

به آگاهی می رساند؛

با عنایت به مکاتبات انجام گرفته توسط تعدادی از مالکین محترم برج های نرگس ازگل برای آگاهی و توجیه از نحوه هزینه های انجام گرفته ، هر یک از متقاضیان محترم می توانند جهت رویت ریز هزینه های انجام گرفته به واحد مالی شرکت تعاونی مراجعه فرمایند.